ZAPYTANIE OFERTOWE – Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu  „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

34-745 Spytkowice 26

 1. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej części postępowania)

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85312500-4 – usługi rehabilitacji

85142100-7 – usługi fizjoterapii

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu  „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumencie pn.: REKOMEDACJA DO INDYWDIUALNEJ REHABILITACJI, dla każdej osoby skierowanej do realizacji usługi.  

Opis przedmiotu zamówienia:

 Lista osób ze wskazaniami do realizacji usługi zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy związanej z realizacją zamówienia oraz umowy powierzenia danych, zgodnie z RODO i wytycznymi Umowy związanej z realizacją Projektu „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”.

l.p.Temat zajęćLiczba zabiegów
1Ciepłolecznictwo lampa sollux5
2Masaż rozluźniający obręcz barkową5
3Terapia manualna stopy5
4Ćwiczenia wzmacniające mm posturalne10
5Ćwiczenia wzmacniające staw skokowy5
6Ćwiczenia prawidłowej postawy5
7Ćwiczenia ogólnorozwojowe10
8Ćwiczenia równoważne5
9Ćwiczenia stymulacji ręki prawej do podporu5
10Stymulacja pracy przepony5
11Wzmocnienie mięśni brzucha5
12Stymulacja fazy obciążenia5
13Stymulacja fazy przenoszenia5
14Ćwiczenia wzmacniające mięśnie antygrawitacyjne5
15Stymulacja pracy koncentrycznej, ekscentrycznej dla mięśni tułowia5
16Thermogel ciepły grzbiet15
17Masaż grzbietu30
18Mobilizacja stawów krzyżowo-biodrowych10
19Masaż leczniczy kolana prawego5
20Ultradźwięki na kolano prawe5
21Masaż izometrczyny uda prawego5
22Stretch mięśnia 4-głowego uda5
23Krioterapia kolana prawego5
24Krioterapia stóp5
25Terapia manualna stóp5
26Ultradźwięki stóp5
27Stretch mięśni 3-głowych łydek5
28Drenaż limfatyczny kończyn dolnych10
29Krioterapia ud5
30Prądy interferencyjne na kręgosłup5
31Ćwiczenia rozciągowe kręgosłupa5
32Neuromobilizacja lewego nerwu krzyżowego5
33Stretch mięśni 4-głowych ud5
34Stretch mięśni kulszowo-goleniowych5
35Masaż leczniczy kończyn dolnych5
36Terapia manualna dłoni5
37Ćwiczenia sensoryczne5
38Nauka prawidłowego chodu5
39Ćwiczenia oddechowe  10
40Masaż łydek z rozciąganiem ścięgien Achillesa5
41Ćwiczenia stabilizacji tułowia5
42Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha5
43Ćwiczenia na piłkach5
44Stymulacja chodu5
45Lampa sollux – grzbiet10
46Masaż rozluźniający kkd5
47Ćwiczenia korekcyjne5
48Ćwiczenia ogólnousprawniające5
49Nauka prawidłowej postawy5
50Masaż stóp5
51Masaż leczniczy kolan5
52Tracja kolan5
53Mobilizacja rzepek w stawach kolanowych5
54Terapia manualna barków5
55Krioterapia łokcia lewego5
56Masaż łokcia lewego5
57Masaż klatki piersiowej5
58Ćwiczenia wzmacniające kręgosłup5
59Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy5
60Ćwiczenia na klatkę piersiową kurzą5

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych, nie dopuszcza także składania ofert wariantowych.

Dodatkowe informacje – dotyczy wszystkich Zadań

 1. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanej liczby usług na rzecz uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba usług może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług oraz wykorzystywanych materiałów.
 3. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego, uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą.
 4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z Regulaminem Konkursu 9.1.1. RPO WM, wnioskiem o dofinansowanie projektu, indywidualną ścieżka wsparcia każdego z uczestników oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) oraz warunkami prawnymi wynikającymi z aktualnie obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiającymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W szczególności wymaga się, aby osoba wykonująca zadanie spełniała następujące warunki:

 • obciążenie wynikające z wykonywania usług w ramach niniejszego zapytania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
 • łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych wykonawcy i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
 • w związku z realizacją usług w ramach projektu „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie;
 • nie była zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

    Wymagany termin realizacji zamówienia (dot. poszczególnych zadań):

Lp.Temat zajęćTermin realizacji do:
1. Wszystkie usługi wymienione w opisie przedmiotu zamówienia 15.08.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć). 

Praca w ramach zadań w okresie obowiązywania umowy będzie przebiegać zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem realizacji usługi, po jego akceptacji przez Zamawiającego. Miesięczny harmonogram realizacji usługi Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na kolejny miesiąc realizacji. Dopuszcza się aktualizację miesięcznego harmonogramu realizacji usługi, który powinien zostać dostarczony zamawiającemu w sposób skuteczny w trybie pilnym nie później  niż w terminie do 7 dni przed planowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności osoby realizującej zamówienie w każdym miesiącu realizacji w wymiarze minimum 80 godzin miesięcznie.

Miejsce realizacji: Wsparcie będzie realizowane do 50 km od siedzimy zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  Miejsce realizacji usługi jest zapewnione przez Wykonawcę. Harmonogram realizacji usług uzgadnia samodzielnie Wykonawca w porozumieniu z Koordynatorem Projektu i Pracownikami Socjalnymi  –  pracownikami prowadzącymi indywidualny przypadek- uczestników projektu. Wykonawca powinien równocześnie uwzględnić sytuacje oraz koszty z tym związane, w których zaistnieje konieczność realizacji usługi w miejscu zamieszkania uczestnika, na terenie gminy Spytkowice. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji realizowanych prac w następującej formie: 

 • INDYWIDUALNY PROTOKÓŁ REALIZACJI USŁUGI poświadczony przez specjalistę realizującego usługę oraz uczestnika projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania weryfikacji i/lub kontroli przeprowadzonej usługi i/lub jakości świadczonej usługi.
 • W zakresie każdego z uczestników Wykonawca przygotowuje i przedkłada  Zamawiającemu: INDYWIDUALNĄ OPINIĘ O UCZESTNIKU, po konsultacji z Zamawiającym. 
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji (np. karty zabiegowe, formularze BO, i inne)

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji częściowej realizacji umowy za każdy miesiąc jej wykonania, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca jej obowiązywania, niezależenie od ewentualnych warunków płatności.

Kompletna dokumentacja realizacji umowy zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru prac.

Korzystanie z usług podwykonawców możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                          w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 5. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia wg Załącznika nr 2

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. oświadczenia RODO (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących RPOWM lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.

Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium:

Cena brutto – max. 100 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, 

jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  100 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena brutto.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na najniższą cenę, Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 34-745 Spytkowice 26, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany własnoręcznie podpisanych dokumentów) na adres: spytkowice_rpo@wp.pl w terminie do 2 czerwca 2023 r. do godz. 12.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurierską.

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

Dodatkowe warunki

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 • Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

 1. Jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania,
 2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Klauzula informacyjna dla:

 1. wykonawców będących osobami fizycznymi,
 2. wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 3. pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 4. członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

34-745 Spytkowice 26

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jan Kuliga 609651709, e-mail: iodo.public@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Dudek pod numerem telefonu 668 341 139 oraz adresem email: spytkowice_rpo@wp.pl

Załączniki

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Oświadczenia RODO
  Załączniki do pobrania – Pobierz