ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów: Indywidualny trening autoprezentacji z elementami wizażu i stylizacji w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Część 1:          Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Część 2:          Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty na poszczególne części postępowania, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część 1 – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część 2 – kryterium: cena 100 pkt

Część 1

Indywidualny Trening autoprezentacji z elementami wizażu i stylizacji”

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Karolina Witkowska FLOROsielec 9434-234 Osielec cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.FUNDACJA REINTEGRACJI I WSPARCIA SPOŁECZNEGO „MODERN”ZAWOJA 207532-222 ZAWOJAcena brutto: 95,45 pktII w kolejności

Część 2

Indywidualne poradnictwo psychologiczne  

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Karolina Witkowska FLOROsielec 9434-234 Osielec cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.FUNDACJA REINTEGRACJI I WSPARCIA SPOŁECZNEGO „MODERN”ZAWOJA 207532-222 ZAWOJAcena brutto: 90,48 pktII w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania dotyczące wszystkich części określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1:          Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Część 2:          Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec