PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY-Prace adaptacyjne – remont łazienki

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia pn.: ,,Prace adaptacyjne – remont łazienki – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 • Do obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

,,Usługa budowlana polegająca na pracach adaptacyjnych – modernizacja łazienki i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej”  w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”. Adaptacja jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania. Do remontu przewidziany jest lokal znajdujący się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach (Spytkowice 26, 34 – 745 Spytkowice)

 1. Przewidywane prace remontowe
 2. prace demontażowe:
 3. demontaż umywalki (1 szt.),
 4. demontaż ustępu z miską fajansową (1 szt.),
 5. demontaż baterii umywalkowej (1 szt.),
 6. demontaż grzejnika stalowego płytowego (1 szt.),
 7. rozebranie ścianki z cegieł o grubości ½ ceg. na zaprawie wapiennej (4,11 m2),
 8. rozebranie posadzki z płytek (6,20 m2),
 9. rozebranie wykładziny ściennej z płytek (24,90 m2),
 10. wykucie muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2,
 • prace ogólnobudowlane i instalacyjne:
 • otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych, krotność 3 (1,40 m2),
 • uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (0,27 m2),
 • uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) – (6,63 m2),
 • ościeżnice drzwiowe – okleina CPL (1 szt.),
 • skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, wraz z tulejami wentylacyjnymi (lub podcięciem) – okleina CPL,
 •  przygotowanie podłoża – zabezpieczenie folia malarską (2,40 m2),
 • obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (5,20 m2),
 • przygotowanie podłoża – jednokrotne gruntowanie (20,20 m2),
 • gruntowanie podłoża – każda następna warstwa (20,20 m2),
 • dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm (1 szt.),
 • dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (1 szt.),
 • dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm (3 szt.),
 • przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach i ścianach (14,90 m2),
 • dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem (14,90 m2),
 • warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm (6,94 m2),
 • licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (20,16 m2),
 • posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60×60 cm (6,94 m2),
 • zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm (3 szt.),
 • montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem. Umywalka dla osób niepełnosprawnych (1 szt.),
 • montaż ustępów pojedynczych z porcelany ,,do zabudowy” – ustęp przystosowany dla osób niepełnoprawnych (1 szt.),
 • baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm  dla osób niepełnoprawnych (1 szt.),
 • wsporniki ze stali okrągłej ramienne – uchwyty dla osób niepełnoprawnych (4 szt.),
 • grzejniki typu łazienkowego (1 szt.),
 • zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. Do 15 mm (1 szt.),
 • montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych przykręcanych, końcowych (źródło światła led – ciepłe (2 szt.),
 • montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej (1 szt.),
 • montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych (bryzgoszczelne) (3 szt.)
 • Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl

 • Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 
 1. MARIUSZ LUBIŃSKI MAKO & PAKO, Spytkowice  590, 34-745 Spytkowice, wpłynęło 09.03.2021 godzina 13.00
 • MARCIN KOŁODZIEJ F.H.P.U. KOŁODZIEJ, 34-721 Raba Wyżna, ul. Jana III Sobieskiego 45A, wpłynęło 09.03.2021 godzina 14.00
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

 • Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne. 

 • Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

 1. Cena brutto – max. 88 pkt. 

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  88 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) jak i we własnym kosztorysie ofertowym. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 • Gwarancja – max. 12 pkt.

W ramach kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Gw

Pgw = ————– x  12 pkt.

            Gwn

gdzie

Pgw – ilość punktów dla kryterium

Gw – ilość punktów przyznana za przedłużoną gwarancję (za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji przyznawany jest jeden punkt (Gw) – maksymalnie Gw=12

Gwn – największa liczba punktów za przedłużoną gwarancję (Gwn=12)

Wymagany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną gwarancję (nie więcej niż kolejne 12 miesięcy – okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach), która będzie dodatkowo punktowana przy ocenie złożonych ofert. 

48 miesięcy (gwarancja wymagana), za każdy miesiąc powyżej ale max do 12 miesięcy czyli 60 miesięcy łącznie 1 pkt (np. 50 miesięcy 2 pkt, 55 miesięcy 7 pkt, 60 miesięcy 12 pkt).

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 • Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 1. MARIUSZ LUBIŃSKI MAKO & PAKO, koszt realizacji usługi: 27 988,00 zł netto, 34 425,24 zł brutto. Udzielona gwarancja – 48 miesięcy. Ilość uzyskanych punktów: 88.
 • MARCIN KOŁODZIEJ F.H.P.U. KOŁODZIEJ, koszt realizacji usługi: 29 723,00 zł netto, 36 559,29 zł brutto. Udzielona gwarancja – 48 miesięcy. Ilość uzyskanych punktów: 83.
 • Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru 

Wybrana została oferta firmy: MARIUSZ LUBIŃSKI MAKO & PAKO, oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 10.03.2021 r.