Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej Realizacja zamówienia pn.: ,,Prace adaptacyjne – remont łazienki – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja zamówienia pn.: ,,Prace adaptacyjne – remont łazienki – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Spytkowice

Spytkowice 26

34 – 745 Spytkowice

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 – Roboty budowlane

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 – Roboty malarskie

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: ,,Usługa budowlana polegająca na pracach adaptacyjnych – modernizacja łazienki i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej”  w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”. Adaptacja jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania. Do remontu przewidziany jest lokal znajdujący się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach (Spytkowice 26, 34 – 745 Spytkowice)

 1. Przewidywane prace remontowe
 2. prace demontażowe:
 3. demontaż umywalki (1 szt.),
 4. demontaż ustępu z miską fajansową (1 szt.),
 5. demontaż baterii umywalkowej (1 szt.),
 6. demontaż grzejnika stalowego płytowego (1 szt.),
 7. rozebranie ścianki z cegieł o grubości ½ ceg. na zaprawie wapiennej (4,11 m2),
 8. rozebranie posadzki z płytek (6,20 m2),
 9. rozebranie wykładziny ściennej z płytek (24,90 m2),
 10. wykucie muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2,
 11. prace ogólnobudowlane i instalacyjne:
 12. otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych, krotność 3 (1,40 m2),
 13. uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (0,27 m2),
 14. uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) – (6,63 m2),
 15. ościeżnice drzwiowe – okleina CPL (1 szt.),
 16. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, wraz z tulejami wentylacyjnymi (lub podcięciem) – okleina CPL,
 17.  przygotowanie podłoża – zabezpieczenie folia malarską (2,40 m2),
 18. obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (5,20 m2),
 19. przygotowanie podłoża – jednokrotne gruntowanie (20,20 m2),
 20. gruntowanie podłoża – każda następna warstwa (20,20 m2),
 21. dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm (1 szt.),
 22. dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (1 szt.),
 23. dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm (3 szt.),
 24. przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach i ścianach (14,90 m2),
 25. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem (14,90 m2),
 26. warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm (6,94 m2),
 27. licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (20,16 m2),
 28. posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60×60 cm (6,94 m2),
 29. zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm (3 szt.),
 30. montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem. Umywalka dla osób niepełnosprawnych (1 szt.),
 31. montaż ustępów pojedynczych z porcelany ,,do zabudowy” – ustęp przystosowany dla osób niepełnoprawnych (1 szt.),
 32. baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm  dla osób niepełnoprawnych (1 szt.),
 33. wsporniki ze stali okrągłej ramienne – uchwyty dla osób niepełnoprawnych (4 szt.),
 34. grzejniki typu łazienkowego (1 szt.),
 35. zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. Do 15 mm (1 szt.),
 36. montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych przykręcanych, końcowych (źródło światła led – ciepłe (2 szt.),
 37. montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej (1 szt.),
 38. montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych (bryzgoszczelne) (3 szt.)
 • W razie nieuwzględnienia w przedmiarze sporządzonym przez Zamawiającego pozycji koniecznych do kompleksowego wykonania danej części przedmiotu zamówienia, uznaje się, że zaoferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje również te konieczne elementy robót.
 • W związku z powyższym, zaleca się dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 • Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonywane przez siebie i podwykonawców.
 • Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 • Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
  • roboty przygotowawcze w postaci prawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy,
  • po zakończeniu robót demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody użyte przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • Materiały własne stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – do 17 maja 2021 r.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Do oferty Wykonawca załącza uproszczony kosztorys ofertowy, który ma charakter pomocniczy.
 4. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, Spytkowice 26, 34 – 745 Spytkowice. Dla zachowania terminu składania ofert ważna jest data wpływu oferty do GOPS a nie data nadania oferty.
 5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.
 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 12. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być oznaczone w sposób następujący: ,,Usługa budowlana polegająca na pracach adaptacyjnych – modernizacja łazienki i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej”  w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”. realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach.
 13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.
 14. Oferty należy składać do dnia: 09.03.2021 do godz. 15.00 w siedzibie GOPS w Spytkowicach, Spytkowice 26, 34 – 745 Spytkowice, dziennik podawczy.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:


 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 1. Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania części zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Uproszczony kosztorys ofertowy, który Wykonawca załącza do składanej oferty ma charakter pomocniczy i poglądowy.
 2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza
 3. W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena odnoszona jest do danej części zamówienia.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
 5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
  1. Cena brutto – max. 88 pkt. 

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  88 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) jak i we własnym kosztorysie ofertowym. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 • Gwarancja – max. 12 pkt.

W ramach kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Gw

Pgw = ————– x  12 pkt.

            Gwn

gdzie

Pgw – ilość punktów dla kryterium

Gw – ilość punktów przyznana za przedłużoną gwarancję (za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji przyznawany jest jeden punkt (Gw) – maksymalnie Gw=12

Gwn – największa liczba punktów za przedłużoną gwarancję (Gwn=12)

Wymagany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną gwarancję (nie więcej niż kolejne 12 miesięcy – okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach), która będzie dodatkowo punktowana przy ocenie złożonych ofert. 

48 miesięcy (gwarancja wymagana), za każdy miesiąc powyżej ale max do 12 miesięcy czyli 60 miesięcy łącznie 1 pkt (np. 50 miesięcy 2 pkt, 55 miesięcy 7 pkt, 60 miesięcy 12 pkt).

 • Wymagania wobec Wykonawcy
 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty remontowe na okres wskazany w formularzu ofertowym. 
 2. Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 48 miesięcy a max. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 3. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Okres rękojmi przedłuża się na okres gwarancji.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Zamawiający ustala termin związania ofertą 30 dni.
 • Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.
 • Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach, Spytkowice 26, 34 – 745 Spytkowice., w godzinach pracy Zamawiającego, w terminie do 09.03.2021 r. do godz. 15.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Klauzula informacyjna dla: 
 2. wykonawców będących osobami fizycznymi, 
 3. wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, 
 4. pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie), 
 5. członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK). 
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
 7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowice 34-745 Spytkowice 26 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

tel. 609-651-709 iodo.public@gmail.com

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Pełnienie funkcji asystent koordynatora projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. 
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu. 
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
 • Posiada Pani/Pan: 
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 • Nie przysługuje Pani/Panu: 
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 • Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor GOPS Pani Aneta Czekaj pod numerem telefonu 18 268 8486 oraz e-mail gops@spytkowice.pl